Overige dienstverlening

Enkele voorbeelden van overige dienstverlening zijn:

Financiële kaderstelling

Ondersteuning en advisering rondom het opstellen/actualiseren van 
financiële verordeningen en beleidsnota’s (bijvoorbeeld de nota reserves en voorzieningen).

213a onderzoeken

College van Burgemeester en Wethouders ondersteunen bij het uitvoeren van de verplichte onderzoeken op het gebied van doelmatig- en doeltreffendheid op grond van artikel 213a van de Gemeentewet.

Rekenkameronderzoeken

Zowel op uitvoerend vlak als ook op adviserend vlak ondersteunen bij het uitvoeren van rekenkameronderzoeken. Als extern lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Roermond is ervaring opgedaan van zowel het inhoudelijke als bestuurlijke proces rondom rekenkameronderzoeken.

Financieel projectcontrol / ESF

Advisering, inrichting en bijwerken van projectadministraties inclusief opstellen managementrapportages (bijvoorbeeld op grond van ESF regelgeving). Ook ondersteuning bij het aanvragen van subsidiegelden en de verantwoording hieromtrent behoort tot de mogelijkheden.

Voorbereiden accountantscontrole

Als ervaren registeraccountant ben ik u graag behulpzaam bij het opstellen van het accountantscontroleprotocol, het samenstellen van het balansdossier en het screenen van de jaarrekening op grond van de verslaggevingsvoorschriften.

 

.

Peeters Financial Services B.V. I Contact: info@peeters-financial.nl